Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 oktober 2021

Bomen en bodemdaling

Bomen in de stad hebben veel positieve effecten op onze leefomgeving. Ze nemen veel water op, beperken de opwarming van de stad, zorgen voor verkoeling en een betere luchtkwaliteit en dragen bij aan de biodiversiteit door een plek en voedsel te bieden aan allerlei dieren. D66 Gouda is van mening dat ook in Gouda bomen gezond oud moeten kunnen worden.

Door de continue bodemdaling moeten straten, wijken en buurten in Gouda veel vaker opgehoogd worden dan elders in het land. Veel bomen kunnen een stootje hebben: de tuin met een paar centimeter ophogen is geen probleem voor een gemiddelde boom. Een straat met 20 centimeter of meer ophogen is voor veel bomen fataal doordat de wortels geen zuurstof meer krijgen en de boom stikt. Als een boom niet stikt loopt de conditie van de boom vaak terug (afstervende en vallende takken, misvormingen, gaten in de groene structuur van de boom).

Door de niet te stoppen bodemdaling worden bomen ook door het grondwater bedreigd. De bomen zakken met de grond mee. Boomwortels die in aanraking komen met grondwater sterven af. Gevolg: bij het ophogen (herinrichten) van straten worden bomen noodgedwongen massaal gekapt omdat verplaatsen of optillen, net als ophogen en het bodemwater, zonder grootschalige en kostbare maatregelen, een boom vaak fataal wordt.

Het concept Bomenbeleid dat ook hierop ingaat is op 8 juli informatief besproken in de werkgroep Klimaatadaptatie. De strekking van dit beleid is dat de gemeente voortaan bij alle grotere werkzaamheden in de openbare ruimte (herinrichten van straten en pleinen; ophogen van straten, rioolvervanging) ruim van te voren identificeert welke bomen behouden kunnen worden en op welgemanierd dit moet gebeuren. Er worden op dit moment experimenten uitgevoerd in de stad, om het beleid te vervolmaken. Onder andere de geplande herinrichting van Gouwe Zuid wordt hiervoor gebruikt.

Tijdens de commissievergadering over het behoud van bomen aan het Gloriantplantsoen op 20 en 27 september 2021 is de problematiek ook uitgebreid aan bod gekomen. Wij zijn tevreden met de toelichting van de wethouder die aangaf bij toekomstige herinrichtingsprojecten te zullen kijken naar alternatieve methoden om bestaande bomen waar mogelijk te behouden en het in ontwikkeling zijnde bomenbeleid. In een aantal gevallen is behoud van bomen mogelijk door in de jaren voordat een straat wordt opgehoogd de aarde rond een boom periodiek steeds een beetje op te hogen in plaats van een grote ophoging in één keer. Zo kan een boom aan de toekomstige situatie wennen en wortels aanmaken die rekening houden met de nieuwe situatie. Zo kunnen bomen in onze stad oud worden en gezond blijven.

Bram Talman