Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 juli 2021

Algemene beschouwingen kadernota 2021.

Op woensdag 14 juli heeft de Goudse gemeenteraad de Kadernota besproken. De inbreng van D66 fractievoorzitter Evert Bobeldijk:

De Goudse samenleving is veerkrachtig!

In de afgelopen tijd  is, door Corona, het culturele en sportieve leven in Gouda grotendeels stil komen te liggen. De komende maanden staan in het teken van het oppakken van de draad, met als sluitstuk Gouda 750.

De Goudse financiële situatie lijkt beter dan we een jaar geleden vreesden. Toen zagen we vooral de oplopende tekorten op jeugdzorg en WMO, die een steeds groter beslag deden op de Goudse financiën en die andere ambities in de kiem smoorden. We besloten vorig jaar tot een meerjarenbegroting met tekorten in de eerste jaren, een sluitend perspectief op termijn en een forse claim op het rijk. Er is nu een stapje in de goede richting gezet. De eerste uitkomsten van de arbitragezaak tussen gemeenten en rijk moeten extra middelen opleveren. Over de omvang van die middelen en in hoeverre ze structureel zijn tasten we nog in het duister. Daarvoor moeten we vooral wachten op de uitkomst van de kabinetsformatie die met het huidige tempo nog wel even op zich kan laten wachten. 

Enig licht in de duisternis dus, maar we moeten ons niet rijk rekenen. Dat is wellicht de grootste fout die we in de komende maanden kunnen maken.  We hebben ons ten doel gesteld om een kentering teweeg te brengen in de alsmaar stijgende kosten van jeugdzorg. Dat doel is niet weg en moet ons ook in de komende jaren voor ogen blijven. Houden we de voorgenomen stap van 1 op 7 naar 1 op 8 jongeren in de jeugdzorg in het oog?  Alleen dan kunnen we voldoende middelen vrijmaken om ook te investeren in onze mooie stad.

Ook na de corona-crisis moeten we verder bouwen aan een gezonde stad.  Met meer investeren in groen in de stad, zodat we hittestress tegengaan en biodiversiteit stimuleren. Met betere fietsverbindingen, zodat we het autoverkeer kunnen ontmoedigen en de lucht schoner maken. Voor de komende jaren ligt er een uitdaging  aan de westkant van de stad met het aansluiten van Gouda op snelfietsroutes naar Den Haag en Rotterdam, een betere ontsluiting van Westergouwe en extra fietsverkeer vanuit het Vijfde Dorp.

Maar ook op het gebied van wonen ligt er een enorme uitdaging. Het tekort aan betaalbare woningen loopt op en de prijzen in de vrije sector exploderen. Bij veel bouwprojecten zijn de middenhuurwoningen en de goedkope koopwoningen het kind van de rekening. Terwijl juist die woningen nodig zijn om Gouwenaars in Gouda te houden en woonruimte te creëren voor de leraren, politie-agenten en zorgmedewerkers waaraan we een groeiend tekort hebben. We verwachten in de komende periode van het college een extra inzet op die categorieën woningen.

Gouda is voor de meeste inwoners een veilige stad en dat willen we graag zo houden. Door gericht middelen in te zetten op de veiligheidsproblemen die er leven. Ondersteund en onderbouwd door onderzoek en argumentatie. D66 gaat graag het gesprek aan over de doelmatigheid van, en de prioriteiten in, het veiligheidsbeleid. De onderbouwing voor die intensiveringen, zoals we die nu hebben ontvangen vinden we nog mager. We verzoeken de portefeuillehouder in ieder geval de effecten die deze intensiveringen op termijn sorteren voor de raad ook inzichtelijk te maken. We blijven op dit onderwerp graag in gesprek, waarbij onze inzet zal zijn: preventie is vaak effectiever dan repressie en interventie is alleen noodzakelijk als er sprake is van een probleem.

D66 is ongerust over de risicoparagraaf in de kadernota. Risico’s worden genoemd, maar amper gekwantificeerd of voorzien van een handelingsperspectief. We vragen het college dan ook  de risico’s in de begroting 2022 beter te  kwantificeren en aan te geven wat er gedaan wordt om die risico’s te beheersen. Ook zien we graag nog meer transparantie in de investeringen op lange termijn. Wat betekenen bijvoorbeeld de komende tranches van het IHP en het VCP voor onze schuldpositie op die langere termijn.

Gouda is een prachtige stad, waarin het fijn is om te wonen, te werken, te leren en te recreëren. Een stad die D66 graag nog duurzamer, actiever en aantrekkelijker wil maken. Juist daarom streven we ook naar financiële duurzaamheid. Investeren in verbeteringen, zonder de lasten bij volgende generaties neer te leggen. Niet de financiële lasten, maar ook niet de lasten die een ongezonde stad meebrengt. Voor D66 betekent dat het in balans houden van begroting en jaarrekening, maar ook van de schuldquote op langere termijn. 

De wereld kruipt langzaam uit de corona-crisis. Dat gaat met horten en stoten. Maar het lange termijnperspectief is positief. Laten we die positieve energie gebruiken om Gouda op de kaart te zetten in 2022. Door de doornen naar de sterren, vanuit de crisis naar het feest van Gouda 750. 

 

Evert Bobeldijk

Fractievoorzitter D66 Gouda