Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 april 2021

Gouda gezonder en duurzamer

Geen vervuilende vrachtwagens meer in de binnenstad

Deze week besluit de Goudse raad over het plan van aanpak om een emissievrije zone in te voeren in de  historische binnenstad en over het opzetten van een stadsdistributiesysteem, waardoor de impact van het goederenvervoer in de stad stevig kan worden verminderd. Emissievrij vervoer betekent transport zonder schadelijke uitlaatgassen, bij voorbeeld met elektrische (vracht)auto’s, auto’s op waterstof of met bakfietsen. Een efficiëntere, emissievrije, stadsdistributie leidt tot minder uitstoot van uitlaatgassen, minder verkeersbewegingen en minder zwaar verkeer. Allemaal zaken waar we als partij voor staan. Het maakt onze stad duurzamer, leefbaarder en gezonder.

Bij de behandeling van het plan van aanpak had D66 twee onderwerpen waarvan we vinden dat de plannen van het college meer ambitie moeten uitstralen. Daar hebben we dan ook stevig op ingezet. En ik denk, met een goed resultaat.

Zero-emissie-zone

Het eerste onderwerp, waar we graag steviger op wilden inzetten, was de gekozen omvang van de zero-emissie-zone. D66 vindt die wel erg klein, omdat die uitsluitend het gebied van het historische stadscentrum betreft. Een grotere zone heeft voordelen voor de luchtkwaliteit, voor de haalbaarheid van stadsdistributie en zou ook de verkeersstromen van, vooral, zwaarder transport langs de randen van die zone verder beperken. Met positieve effecten voor de Korte Akkeren, de Singels, de Kadebuurt en Kort Haarlem. Natuurlijk kun je op korte termijn kiezen voor de meekoppelkansen met het binnenkort te behandelen verkeerscirculatieplan en gebruik maken van het draagvlak dat nu bestaat voor de beperkte zone. Voor D66 is het van belang om de nu gekozen omvang van de zone te zien als startpunt. De uitbreidingsmogelijkheden moeten steeds in het oog gehouden worden, het doel is om uiteindelijk alle wijken van Gouda emissievrij te bevoorraden. Het idee van makkelijke “opschaalbaarheid” van de zone en kiezen voor vergroten zodra de mogelijkheden zich voordoen, werd door de wethouder overgenomen.

 

Distributiehub

Het tweede voor D66 essentiële onderdeel van het plan van aanpak is de opzet van een eigen Goudse distributiehub, waar goederen voor de Goudse wijken en de regio kunnen worden overgeslagen van zwaar, meestal vervuilend, transport naar lichte, emissievrije, transportmiddelen. Alleen door het echt in Gouda vestigen van zo’n hub creëer je de mogelijkheid van het fors terugdringen van zware vrachtwagens in onze wijken en kun je ook het aantal verkeersbewegingen in de hand houden. Iedereen kent de huidige situatie, waarbij dagelijks een groot aantal busjes van diverse pakketbezorgers door alle wijken rijden. Hoe mooi zou het zijn om dat te bundelen in de laatste kilometers van die pakkettenstroom, en voortaan één of twee keer per dag elektrisch aan huis te bezorgen Ook voor de (kleine) binnenstads-ondernemer is zo’n eigen hub cruciaal. Het zorgt voor een vitaler winkelgebied met minder blik en meer ruimte voor ondernemerschap. Een eigen Goudse hub kan zich beter richten op de wensen van juist die ondernemers, in plaats van op de belangen van de grote spelers.

Op dit punt hebben we de ambitie van het college naar boven toe bijgesteld. Waar het plan van aanpak uitgaat van ontwikkeling door de markt en een ingroei van stadsdistributie vanuit distributiecentra op grotere afstand, is de eerste keus nu het opzetten van een eigen hub. Uitvoering zal moeten plaatsvinden door marktpartijen, maar we verwachten een stevige regierol van onze lokale bestuurders.

Natuurlijk bestaat er ook koud-watervrees. Wat betekenen zo’n distributiesysteem en een emissievrije zone voor ondernemers in de binnenstad en voor ZZP’ers die afhankelijk zijn van hun bedrijfsbusje bijvoorbeeld. Daarvoor is in de plannen voldoende aandacht. De overgangsfase is ruim, er zijn diverse ondersteuningsmaatregelen om transportmiddelen te verduurzamen, er is een uitzondering voor ZZP’ers die in de emissievrije zone wonen en er is voorzien in een hardheidsclausule om in het uiterste geval maatwerk te kunnen leveren.

Wat betekenen deze plannen in het licht van het verkeerscirculatieplan, dat ook volop in het nieuws is? Het zijn wat ons betreft op zichzelf staande plannen die wel tot hetzelfde doel moeten leiden en elkaar kunnen versterken. Verkeerscirculatie gaat over alle verkeersbewegingen in en om de stad, deze plannen gaan slechts over transport en distributie van goederen. Maar dat ze met elkaar te maken hebben is duidelijk. En dat ze voor onze partij in elkaars verlengde liggen ook.

 

Gezondere stad

Voor D66 is het doel duidelijk: we willen onze stad gezonder en aantrekkelijker maken. Gezondere lucht door minder uitstoot en een veiliger omgeving door minder onnodige verkeersbewegingen zijn daar belangrijke onderdelen van. Op die terreinen nemen we deze dagen een flinke stap. We kunnen niet wachten op de volgende stappen!

 

Evert Bobeldijk

Fractievoorzitter D66 Gouda