Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 maart 2021

Gezond Groen Gouda

Inbreng D66 Gouda voor de Goudse Omgevingsvisie

U heeft er vast al eens wat over gelezen of gehoord. Al enige tijd wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken gewerkt aan de Omgevingswet en de bedoeling is dat deze nieuwe wet per 1 januari 2022 ingaat. 

 

Minder regels en meer ruimte voor initiatieven

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet bestaat uit een vernieuwend stelsel van instrumenten die allemaal met elkaar samenhangen. Het omgevingsrecht moet inzichtelijk, voorspelbaar en makkelijk in het gebruik zijn. In beleid, besluitvorming en regelgeving moet er samenhang zijn. De overheid moet zich actief en flexibel opstellen en de besluitvorming moet sneller en beter (bron Min I&M).

Samengevat gaat de wetgever uit van vier verbeterdoelen:

  • Verhogen gebruikersgemak regels;
  • Stimuleren integrale benadering;
  • Creëren meer bestuurlijke afwegingsruimte;
  • Versnellen en verbeteren van processen.

Vertrouwen als uitgangspunt voor de Omgevingswet

De Omgevingswet is een grote omslag gebaseerd op drie pijlers: de wet, het digitale stelsel en de manier van werken.

De juridische vereenvoudiging betekent dat 26 wetten, 60 Algemene Maatregelen van Bestuur (=AMvB’s) en 75 ministeriële regelingen omgezet worden in 1 Omgevingswet met 4 AMvB’s en 1 ministeriële regeling. De Omgevingswet gaat uit van 6 kerninstrumenten, namelijk omgevingsvisie, programma, omgevingsverordening, omgevingsplan, omgevingsvergunning en projectbesluit en vraagt samenwerking en afstemming tussen de verschillende overheden (rijk, provincie, waterschap en gemeenten).

De digitale ondersteuning van de Omgevingswet betekent dat er 1 digitaal loket komt dat alles toont wat mogelijk is binnen de Omgevingswet. Met een klik op de kaart is alle informatie van de fysieke leefomgeving te vinden.

De andere manier van werken met de Omgevingswet is een paradigmawisseling. Dit is een integrale kijk op en benadering van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet geeft ook de voorkeur aan vertrouwen boven het stellen van regels. Voor de overheid betekent dat qua houding een omslag van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’. Daarnaast spreekt deze wet uit dat inwoners vroegtijdig betrokken worden bij veranderingen van hun fysieke leefomgeving. Door al in een vroegtijdig stadium met elkaar in gesprek te gaan, kan er informatie uitgewisseld worden , draagvlak gecreëerd worden en toegewerkt worden naar een beter afgestemd resultaat.

 

Twee belangrijke instrumenten binnen de Omgevingswet voor gemeenten zijn de omgevingsvisie en het omgevingsplan. 

In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. De gemeente stelt 1 omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast. In de omgevingsvisie zegt de gemeente hoe zij het leefgebied wil ontwikkelen en beschermen. 

In het omgevingsplan staan de gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving. Iedere gemeente heeft 1 omgevingsplan. De keuzes van de omgevingsvisie worden dus uitgewerkt in het omgevingsplan. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de regels in het omgevingsplan samen leiden tot een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (Bron website Aan de slag met de Omgevingswet).

 

Gouda en de Omgevingswet

Zo’n grote omslag vraagt ook een tijdige voorbereiding van de gemeente. Binnen de gemeente Gouda worden de diverse voorbereidingen getroffen voor de Omgevingswet. 

Zo is in beeld gebracht welke Goudse verordeningen overgaan in de Verordening Fysieke Leefomgeving (vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 28 oktober 2020), is het gebied Goudasfalt en daarmee het Ambitieplan Goudasfalt een pilot om te oefenen met de Omgevingswet (vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 29 januari 2020) en zijn er afspraken gemaakt over de Participatiestrategie (ook tijdens de raadsvergadering van 28 oktober 2020).

 

Proces omtrent Omgevingsvisie Gouda

Tijdens de commissievergadering Stad op 17 februari jl heeft de raad gesproken over de werkversie Omgevingsvisie Gouda. Elke fractie krijgt tot 11 maart de gelegenheid om schriftelijk input aan te leveren. Tegelijkertijd worden betrokken stakeholders de mogelijkheid geboden om te reageren. Medio april wordt de concept Omgevingsvisie Gouda ter inzage aangeboden. Alle belanghebbenden, ook inwoners van Gouda, kunnen dan op deze concept omgevingsvisie reageren. De bedoeling is dat de gemeenteraad in het najaar vergadert over de definitieve versie en een besluit neemt. Via de website Omgevingsvisie Gouda kan je deze ontwikkelingen volgen.

Gezond Groen Gouda – Inbreng namens D66 Gouda

D66 Gouda heeft tijdens de raadsvergadering op 17 februari complimenten gegeven aan de wethouder en ambtenaren over de wijze waarop we als raad worden meegenomen in de complexe materie van de Omgevingswet en de heldere toelichting op hoe de werkversie van de Omgevingsvisie Gouda tot stand is gekomen. 

D66 Gouda maakt gebruik van de mogelijkheid om naast de inbreng tijdens deze raadsvergadering ook schriftelijk te reageren. Ze heeft vijf technische vragen gesteld, drie aandachtspunten meegegeven over de toon van het stuk en voor 11 punten inhoudelijk aandacht gevraagd.

 

De twee belangrijkste punten bij het technische deel zijn de actualisatie van de omgevingsvisie en hoe de raad hierin wordt betrokken, en D66 wil explicieter weten hoe het afwegingskader werkt. Gouda kent krapte in de ruimte en met de drie grote opgaven op het gebied van verstedelijking energietransitie en klimaatadaptatie moeten er slimme keuzes gemaakt worden. We willen dat de zachte waarden overeind blijven staan bij deze integrale afwegingen en opgaven.

Qua toon vinden we het stuk vrijblijvendheid uitademen. Ambities moeten steviger verwoord worden en duidelijk aangeven wie hiervoor aan de lat staat.

D66 Gouda wil dat Gezond Groen Gouda het hart vormt van de keuzes die integraal gemaakt gaan worden met deze omgevingsvisie. Een gezonde groene stad heeft effect op onze manier van samenleven, wonen, werken en recreëren. Hierop investeren betekent ook een positieve ontwikkeling op onze gezondheid, mobiliteit, luchtkwaliteit en veiligheid.

De ambities voor groen, biodiversiteit, CO2-reductie, natuurinclusief bouwen en duurzaamheid bijvoorbeeld moeten steviger beschreven worden in deze Goudse Omgevingsvisie. Concreet willen we dit zien voor de structuurvisie groen, biodiversiteitsdoelen, autoluwe binnenstad, een fietsbrug langs het spoor (dit verbindt Westergouwe met het centrum en brengt de groene Oostpolder dichter bij de Gouwenaren) en de elektrische stadsdistributie(-hub). 

In de visie wordt rekening gehouden met de uitkomsten van de nog vast te stellen Regionale Energie Strategie (RES). We vinden het belangrijk dat de RES efficiënt en effectief is. Dit betekent voor D66 Gouda geen dure RES (waarvan de rekening bij de inwoner wordt neergelegd). Qua inpassing in de fysieke leefomgeving heeft D66 Gouda daarom een voorkeur voor geconcentreerde vormen van energiebronnen op plekken met een relatief lage beeldkwaliteit (bijvoorbeeld langs de snelwegen of grote daken) en niet bestemmen in de groene Oostpolder. Wil je meer weten over onze opvattingen over de concept RES, deze kan je vinden in het artikel “De energietransitie wordt steeds concreter!”.

Nederland komt vele woningen tekort. Hierdoor kunnen mensen niet leven in een passende woning en zijn de woningprijzen hoog. De vraag naar woningen in Gouda is ook groot. Omdat Gouda beperkte ruimte heeft op haar grondgebied zullen we slimme keuzes moeten maken met herbestemmen, transformatie van kantoren en de woonmix (zoals middenhuur en middenkoop) zodat we meer bouwen voor Gouwenaren. Dit moet een steviger plek krijgen in deze Omgevingsvisie.

Thema’s zoals wonen, energietransitie en fysieke leefomgeving stoppen niet bij de gemeentegrenzen. D66 Gouda mist in deze werkversie het regionale perspectief. Hoe vindt er grensontkennend samenwerking plaats tussen de omliggende gemeenten en andere betrokkenen. 

Maar ook hoe worden de effecten van Covid en Brexit vertaald voor Gouda. Er zullen andere soorten van kantoorbehoeften zijn en logistieke bedrijventerreinen. Deze kansen en ontwikkelingen worden in deze werkversie nog niet meegenomen.

Tenslotte is het fijn wonen en leven als we elkaar kunnen ontmoeten. Ook buiten. We willen graag in deze visie naar voren laten komen dat informele ontmoetingsplekken worden gestimuleerd; bijv in het groen (sporten en recreëren), op pleinen en speelplekken of in de omgeving van voorzieningen zoals winkels en wijkcentra. 

 

Wilt u ook meedenken of input geven, neem gerust contact op.

Een gezond groen Gouda!

 

Mieke Kars

Mieke.kars@gouda.nl

06-44012408