Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 februari 2021

De energietransitie wordt steeds concreter!

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

De afgelopen weken is er in diverse media bericht over de energieopgave van Nederland en wat dit concreet betekent voor ons landschap.

In Nederland hebben we afgesproken dat we de energie voor onze toekomst anders willen inrichten. Dit komt voort uit de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). We gaan met elkaar de CO2 uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990.

Dit betekent dat alle huishoudens en bedrijven op termijn van het aardgas af gaan en dat onderzocht gaat worden welke andere warmtebronnen te gebruiken zijn voor de gebouwen (dit is de transitievisie Warmte). Daarnaast brengen momenteel 30 regio’s in Nederland in beeld hoe de benodigde duurzame elektriciteitsopwekking gerealiseerd kan worden. Dit zijn de Regionale Energie Strategieën (= RES). Voor Nederland totaal zal er 35 TWh (terrawatthour) per jaar opgewekt moeten worden.

Ook in Gouda wordt hierover gesproken. Onlangs heeft de betrokken wethouder Hilde Niezen een en ander verteld in het artikel Een lint molens langs de snelweg?” (AD 21 januari 2021) en stond in de Goudse Post uitgelegd wat de Goudse energiestrategie betekent (Goudse Post 13 januari 2021).

Gouda valt binnen de regio Midden-Holland (RMH). Voor het opstellen van de RES werkt Gouda samen met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Zuidplas en Krimpenerwaard. Daarnaast zijn bij het opstellen van de RES ook provincie Zuid-Holland, de waterschappen Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, netbeheerders Stedin en Alliander en verschillende maatschappelijke partners vanuit het bedrijfsleven, onderwijs, zorg en burgerinitiatieven betrokken.

Oktober 2020 is de concept RES opgesteld. In dit plan staat dat onze regio 0,435 TWh aan duurzame energie kan opwekken. Concreet betekent dit er 67 windmolens of 816 voetbalvelden vol met zonnepanelen nodig zijn voor de energieopgave in onze regio. Dit vraagt dus een flinke investering in onze ruimte. Naast de andere opgaven zoals woningbouw, recreatie en beschermde (natuur)gebieden.

Momenteel worden er analyses gemaakt naar welke mogelijkheden er zijn binnen onze regio; welke plekken bieden ruimte voor het plaatsen van de hernieuwbare energiebronnen. Hierbij zijn in eerder stadium al vier scenario’s geschetst.

 

 

Vanuit Gouda heeft de gemeenteraad binnen de RES-regio niet hard ingezet op een voorkeursscenario of type energiebron omdat de beschikbare ruimte in Gouda beperkt is. Een bescheiden houding is gepast. Wel hebben we stevig aandacht gevraagd voor participatie met de inwoners en het onderzoeken van innovatieve energiebronnen (zoals opwekking van warmte uit asfalt).

D66 Gouda vindt uw mening hierover ook belangrijk. Op verschillende momenten kunt u meedenken en uw mening geven. Donderdagavond 11 februari organiseert RMH zo’n inspraakavond en er is een online enquête beschikbaar. U kunt zich aanmelden en/of meedenken via de site RES Midden Holland Denk Mee!

Nu de uitwerking van de opgaven concreter wordt, worden ook de geluiden binnen de regio kritischer die deze gezamenlijke opgave onder druk zal zetten. 18 februari praten alle raden met elkaar over deze eerste uitwerkingen. De besluitvorming over RES 1.0 zal voor 1 juli 2021 plaatsvinden.

D66 Gouda wil het volgende appèl doen:

  • Wat we doen, doen we duurzaam. Dit betekent dat we inzetten op hernieuwbare energie (dit is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant aangevuld worden) en dus geen kernenergie, grijze energie of biomassa.
  • We doen het als RES-regio samen, anders overkomt het ons. Als de regio niet een sluitend bod doet, zal het rijk een aanwijzing geven. Dat betekent wij als regio niet (meer) bepalen welke oplossing waar wordt gerealiseerd. Maw de energieopgave zal gerealiseerd moeten worden.
  • We doen het efficiënt en effectief. Kijk naar koppelkansen in onze regio met andere opgaven, kijk naar meervoudig ruimtegebruik, benut knooppunten in het energienetwerk en voorkom een dure RES die de gemeenten en ook de inwoners niet kunnen betalen (of financieel ten koste gaat van andere thema’s zoals zorg, cultuur of onderwijs).
  • We kijken naar de hele keten en laten de voordelen ook terugkomen bij onze inwoners. We stimuleren lokaal eigenaarschap met echte verbondenheid met deze inwoners zodat zij er ook een (financieel) voordeel bij hebben.
  • We zetten in op behoud van ons groene karakter in de regio. Binnen het Groene Hart worden nu 7 regionale energiestrategieën ontwikkeld. We roepen de RMH bestuurders op afstemming te zoeken met de 6 andere regio’s binnen het Groene Hart om de energieopgave af te stemmen om versnippering te voorkomen.

 

Mieke Kars

Mieke.kars@gouda.nl