Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 oktober 2020

D66 Gouda maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in de Jeugdzorg

“Egbert Jan heeft een aantal oplossingsrichtingen aangedragen”

Ik wil ten eerste de ambtenaren en wethouders bedanken voor de inspanningen die zij hebben gepleegd. D66 Gouda vindt dat er uiteindelijk een goed nieuw strategisch beleid is opgeleverd. D66 schaart zich achter de visie die het stuk uitademt:

De gemeente zorgt voor en voorziet in de noden en behoeften van onze inwoners als die dat nodig hebben.

Tegelijkertijd heeft mijn fractie zorgen. Voor een belangrijk deel worden die zorgen ingegeven door het feit dat het tekort de komende vier jaar in de Jeugdzorg groter is dan de spaarpot van de gemeente. De gemeente zal – als er niets gebeurt – straks zelf Schuldhulpverlening nodig hebben. Daarnaast betreurt D66 de vaste plek die het LSI nu al heeft gekregen in het beleid. D66 vindt dat deze manier van fraudebestijding een onafhankelijke juridische toets nodig heeft, naar aanleiding van de Syri uitspraak. En dat dit soort onderzoek, als het juridisch houdbaar zou zijn, gefinancierd moet worden vanuit het veiligheidsbeleid en niet uit de reserve voor de opvang van kwetsbare personen.

Voor het debat hebben wij drie punten aangedragen voorzitter. Het eerste punt waar wij het over willen hebben is de inkoop. Wij zien al jaren een spanning tussen het aantal aanbieders dat het huidige inkoopsysteem met zich meebrengt en de bestuurbaarheid van het systeem. Wij pleiten voor het terugdringen van het aantal aanbieders binnen het systeem. Er worden belangrijke stappen aangekondigd met dit beleid. Die ga ik niet herhalen, maar dit verstevigt de positie van de gemeente in het systeem en dat is hoognodig.

Een bestuurbaar systeem bestaat er echter ook uit dat de leveranciers van zorg met elkaar samenwerken op basis van ervaring en vertrouwen. Het aantal aanbieders staat dit in onze ogen in de weg en dat is een basisvoorwaarde om bijvoorbeeld 1 gezin 1 plan te laten slagen. Het is evengoed van toepassing op lichtere vormen van ondersteuning waar verschillende partijen bij betrokken zijn. D66 overweegt een motie die de wethouder oproept om in de richting van de verlenging 2022 en de nieuwe inkoopronde in 2024 te werken aan een inkoop die deze balans centraal stelt.

Het tweede punt dat ik wil inbrengen is wat ik de juridische jeugdzorg noem. Voorzitter, wij gaan hier geen motie over indienen. Maar ik zou graag van mijn collega’s horen hoe zij aankijken tegen de grote stroom kinderen die in Nederland, en dus ook in Gouda uithuisplaatsing ondergaan. Recent is weer een kritisch journalistiek boek verschenen “Kinderen van de Staat” waarin de focus op financiële gewin van organisaties in deze sector wordt gehekeld. Dat staat haaks op het belang van het kind, onze Goudse kinderen.

Wij zouden graag eens met de raad en de wethouder in gesprek gaan over welke bestuurlijke interventies mogelijk zijn om deze bedrijfstak te normaliseren. Is het bijvoorbeeld mogelijk om delen van de dienstverlening te splitsen, bijvoorbeeld door Voogdijplaatsen uit te ruilen met een andere gemeente, om zo het financiële belang te minimaliseren?

Het derde punt voorzitter, sluit aan bij onze grootste zorg, de eerste die ik noemde. Het grote tekort in de Jeugdzorg en de enorme impact die dat heeft op de financiële positie van onze stad maakt dat wij het verstandig zouden vinden als er naast de huidige voorgestelde weg een alternatief wordt ontwikkeld. Nadrukkelijk niet omdat we geen vertrouwen hebben in ons college en/of twijfelen aan de inzet van alle betrokkenen. Nadrukkelijk wel omdat D66 dat prudent besturen vindt.

Als het rijk niet, of slechts gedeeltelijk over de de brug komt. Of mocht het maatschappelijk tij van de hoge vraag naar Jeugdzorg niet te keren zijn dan is het goed helderheid over de consequenties te verschaffen voor inwoners en spelers in dit veld. Wij horen graag van onze college’s hoe ze daar over denken.