Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 juli 2020

Samenwerken in Coronatijd

Vanavond 8/7 sprak Evert Bobeldijk names alle fracties in de raad een statement uit over samenwerken in Coronatijd. Hieronder de hele tekst:

Voorzitter, de fracties in deze gemeenteraad hebben kennisgenomen van de Raadsinformatiebrief waarmee u een feitelijke opsomming geeft van de gevolgen van de coronacrisis voor Gouda en haar inwoners.

De Raadsinformatiebrief maakt nog eens duidelijk dat het coronavirus diepe sporen heeft achtergelaten bij veel van onze inwoners, ondernemers en instellingen en dat wij als stad en gemeente de komende jaren hard zullen moeten werken om de schade zo veel mogelijk te beperken en te herstellen.

De gemeenteraad heeft grote waardering voor alle medewerkers in alle takken van de zorg die met risico voor besmetting klaar stonden om onze naasten te helpen. Maar ook voor al die mensen die in andere cruciale beroepen onze samenleving draaiend hebben gehouden. Onze waardering gaat ook uit naar bestuurders, ambtenaren en iedereen die heeft geholpen om de gevolgen van deze crisis enigszins te beperken en de stad in goede banen te leiden.

Als gemeenteraad hebben we ons de afgelopen maanden terughoudend opgesteld vanuit de gedachte dat bij een dergelijke crisis bestuurders moeten besturen en dat wij dat handelen als raad achteraf moeten beoordelen. Inzet toen en nu is dat wij onze inwoners, ondernemers en instellingen helpen om er bovenop te komen en om weer een goede toekomst op te kunnen bouwen.

Daar komt bij dat voor ons de Coronacrisis ook een moment is van reflectie en bezinning. Een moment van heroverweging, een mogelijkheid om lessen te trekken uit het verleden en na te denken over de wijze waarop wij invulling gaan geven aan beleid voor de toekomst. Een dergelijke crisis maakt nog eens duidelijk hoe kwetsbaar wij zijn als mensen en dat van de een op de andere dag de wereld, en dus ook Gouda, er anders uit kan gaan zien.

De komende jaren willen wij ons als gemeenteraad samen met het college inzetten voor structurele oplossingen voor de problematiek in de Jeugdzorg en WMO. Deze miljoenen tekorten hebben niet direct met Corona te maken maar wel met de uitvoering van het landelijke beleid in combinatie met de toestroom van cliënten.

Maar daarnaast zullen wij ook verder moeten nadenken over hoe wij de komende tijd onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen kunnen helpen om de schade die zij hebben geleden en nog zullen lijden als gevolg van de coronapandemie zoveel mogelijk te beperken. Dit betreft onder meer  de horeca en detailhandel, de cultuur- en evenementenbranche en de sport.

Dat vraagt om het strak sturen op beleid en financiën, op sommige punten wellicht om nieuw beleid en soms ook om bijstellen van bestaande ambities. Voorzitter voor de komende twee jaar, maar ook daarna, is solidariteit en gezamenlijk optrekken in deze raad cruciaal.

Wij verwachten in september a.s. van het College scenario’s en voorstellen voor een pakket maatregelen die op basis van de input van vanavond zijn opgesteld en die kunnen rekenen op een zo groot mogelijke steun vanuit de raad.

Gelet op de ontstane problematiek is het wat ons betreft kristalhelder dat we ons als gemeenteraad met elkaar moeten inzetten voor een beleid met aandacht voor zorg voor alle inwoners die dat nodig hebben, met aandacht voor verantwoorde en innovatieve ondernemers, met aandacht voor  verbinding tussen natuur en economie en natuurlijk met aandacht voor verantwoorde financiën. Een beleid dat Gouda gezond maakt en de wezenlijke voorzieningen voor de Gouwenaar in stand houdt.

 

Alle fracties in deze gemeenteraad zijn bereid om in gezamenlijkheid en samen met het college te werken aan een daadkrachtige aanpak van de huidige financiële problematiek, een vernieuwd toekomstperspectief, dat we straks vastleggen in een nieuwe meerjarenbegroting.

We willen met elkaar oplossingen formuleren voor diegenen die in onze stad in het bijzonder getroffen zijn door de crisis of anderszins onze steun hard nodig hebben. Een dergelijke breed in de raad gesteunde aanpak geeft extra draagvlak voor het te voeren beleid

Voorzitter, vanavond spreken twaalf fracties hun bedenkingen en ambities uit. Dat zullen vaak twaalf verschillende geluiden zijn. Twaalf geluiden die allemaal één ding gemeen hebben: hoe kunnen wij deze stad nog mooier en beter maken. Twaalf fracties die deze vergadering beginnen met een uitgestoken hand om dit ook met elkaar en met het college te doen.

Wij horen graag van het College op welke manier zij deze uitgestoken hand, zelfs in corona-tijd, zullen aanpakken.

 

Namens alle fracties dank voor het woord.