Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 december 2019

Wijkgerichte aanpak in Korte Akkeren

In het AD van 20 december staat dat de gemeente in oktober is begonnen met de Wijkgerichte aanpak in Korte Akkeren. Die aanpak komt erop neer dat een breed scala aan overheidsdiensten hun fraudesignalen delen met de gemeente en dat de gemeente Gouda die signalen samenvoegt en vervolgens regie voert over de actie die wordt ondernomen. D66 Gouda heeft vragen bij deze zware vorm van handhaven en wij hebben het initiatief genomen om samen met Groen Links, Partij voor de Dieren en Gouda’s 50+ nadere informatie te vragen aan het college. Informatie die we ook hebben ontvangen.

D66 Gouda heeft er geen moeite mee om in het geval van een individuele verdenking van fraude, criminaliteit en/of ondermijnende activiteiten informatie te stapelen van verschillende overheidsdiensten. Tegelijkertijd kent de methode waarmee nu wordt gewerkt wel twee zorgpunten. Ten eerste stapelt het ICT systeem de fraudesignalen op postcode en huisnummer en niet op een unieke aan het individu te koppelen sleutel, zoals het BSN-nummer.

Juristen hebben een bodemprocedure aangespannen over een ander systeem, SYRI, dat van dezelfde niet-persoonsgebonden methode van fraudeonderzoek gebruik maakt. Wij hebben onze zorgen hierover gedeeld met het college van B&W. Mocht de rechter besluiten dat dit geen juiste manier is om fraudeonderzoek te doen, (de uitspraak is eind januari 2020) dan zullen wij verder in gesprek gaan met het college over de overeenkomsten van de gebruikte methode met SYRI.

Ten tweede vragen wij ons af of de koppeling tussen fraudebestrijding aan de éne kant en zorgverlening aan de andere kant wel zuiver is. Wij vinden het zeer ongemakkelijk dat de gemeente een huishouden binnenkomt om fraude te onderzoeken en dat tegelijkertijd gekeken wordt naar zorgmijding en onderbenutting van voorzieningen. Is het per definitie gek als je geen gebruik (meer) wenst te maken van de toeslagen van het rijk of voorzieningen en/of zorg van de gemeente? Als je dan tegelijkertijd én wordt onderzocht op fraude en de gemeente biedt je hulp aan: hoe sterk moet je dan wel niet in je schoenen staan om een hulpaanbod op andere terreinen te weigeren of niet te accepteren? D66 Gouda vraagt zich af of de gemeente dit mag doen, op basis van de SUWI wetgeving die stelt dat alleen de noodzakelijke informatie verzameld mag worden voor fraudeonderzoek.

Tijdens de raadsbehandeling van deze onderzoeksmethode bleek een overgrote meerderheid van de raad voor het hanteren van deze methode te zijn. D66 wacht, zoals gezegd, op de uitspraak in de bodemprocedure rondom SYRI en wij zullen dan naar bevind van zaken handelen.