Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 20 juli 2019

Egbert Jan blikt terug

Besturen is een actief werkwoord

De portefeuilles Financiën, Zorg, Veiligheid en Beheer Openbare Ruimte hebben mij het afgelopen jaar druk beziggehouden. Daarnaast ben ik benoemd als voorzitter van de Audit Commissie en ben ik lid van de voorzitterspoule: de commissie klimaatadaptatie en de commissie die het Reglement van Orde en in het verlengde daarvan de werkwijze van de raad evalueert en verbetervoorstellen formuleert. Ik zal in deze terugblik proberen aan te geven in hoeverre wij erin zijn geslaagd onze doelen uit het verkiezingsprogramma dichterbij te brengen.

Financiën

De gemeentelijke financiële positie verbetert gestaag, maar we zijn er nog niet. We blijven in de raad hameren op ons adagium: ‘zuinig zijn én investeren in Gouda gaan hand in hand’. De financiële en maatschappelijke successen zijn gebaseerd op dit uitgangspunt. De vrijval van voorzieningen in RO zijn het gevolg van zuinig beleid in het verleden. De verkoop van het weeshuiscomplex maakt van de Chocoladefabriek ook een financieel succes en rechtvaardigt een verdere investering op deze unieke locatie. We investeren de komende jaren fors in onderwijshuisvesting. En de op aanzet van D66 in het leven geroepen reservering voor de zorg is het afgelopen jaar gebruikt om tekorten op te vangen. Kortom, we zetten ieder jaar een stap om onze financiën duurzamer (toekomstgericht gezond) te maken, waarbij we investeringen in een actieve en aantrekkelijke stad niet uit de weg gaan en we onze “zuinigheid” uit het verleden nu haar waarde zien bewijzen.

Toekomst

Zijn er dan geen zorgen en wensen richting de toekomst? Ja, we zien enorme financiële opgaven op de gemeente afkomen. Klimaatadaptatie en Energietransitie zijn financieel risicovol. Er is nog steeds geen geld beschikbaar om het mobiliteitsplan uit te voeren. De onzekerheden rondom de bijdrage van de Rijksoverheid, zowel in de algemene als in specifieke uitkeringen, blijven onverminderd groot en in samenhang daarmee blijft de financiële beheersing in onze begrotingssystematiek een zorgpunt. Er is nog genoeg werk aan de winkel.

Zorg

Het was een relatief rustig jaar in het Zorgdomein. De keuze om voor langere termijn in te kopen heeft het mogelijk gemaakt dat er de afgelopen jaren meer energie is gestopt in de kwaliteit van de uitvoering. En daarin staat de raad (gelukkig maar) op afstand. Ik ben blij dat er besloten is tot een standaard ‘second opinion’ bij uithuisplaatsingen. Dat komt de zorgvuldigheid en kwaliteit (zie VP) van dit ingrijpende proces ten goede.

Maar zorgpunten blijven er ook. Het functioneren van de Sociale Teams is nog te veel een ‘black box’, en de ervaringen met de Sociale Teams blijven te wisselend van kwaliteit. Ook hebben we m.b.t. de langdurige inkoopcyclus nog niet gesproken over het drastisch beperken van het aantal aanbieders van zorg. Dat zou het veld, zowel voor de burger als voor de spelers en de gemeente veel overzichtelijker maken.

Toekomst

Dit najaar staat de evaluatie en de herijking van het brede sociaal beleid op de agenda. Het belooft een spannende discussie te worden waarbij ik mijn best zal doen om zoveel mogelijk van onze verkiezingsprogrammapunten in het beleid terug te laten komen. Mijn drie speerpunten zullen in ieder geval zijn:

  • transparantie naar de raad over het functioneren van alle partijen in het zorgdomein in relatie tot de zorgvraag;
  • het beperken van het aantal aanbieders;
  • een passende structuur bij de doelstellingen die we beogen.

Veiligheid

Op dit terrein is het nooit ‘rustig’. De afgelopen periode zijn forse slagen gemaakt met het terugdringen van het aantal woninginbraken. Daar blijven we actief op sturen. De golf autobranden die onze stad teisterde, lijkt gelukkig voorbij. In het beleid hebben we voor de komende jaren de accenten verlegd. We gaan meer energie steken in de samenhang tussen veiligheid en zorg en in ondermijning. De noodzaak voor die samenhang tussen zorg en veiligheid wordt goed aangegeven door de stijging van het aantal Veilig Thuis meldingen die de politie doet. Armoede, verslaving, vechtscheidingen, verwaarlozing zijn allemaal aanleidingen voor politie optreden, waarbij een directe relatie is te leggen met zorg. Wij zijn blij dat eraan gewerkt wordt deze terreinen beter op elkaar aan te laten sluiten. Tegelijkertijd waken we ervoor dat zorggeld aan andere zaken dan aan de zorg besteed wordt en verdwijnt in het veiligheidsdomein.

In de raad hebben wij, gezien de verschuiving van criminele activiteiten een lans gebroken voor de aandacht voor de veiligheid van de medewerkers die onder regie van de gemeente werken.

Toekomst

Ieder jaar wordt het actieplan veiligheid opgesteld op basis van de dan geldende veiligheidsissues. Veelal geldt tegelijkertijd in dit domein dat volharding loont. Er is dus de nodige flexibiliteit om de focus van het beleid te verschuiven als dat noodzakelijk is, maar daar ben ik alleen voorstander van als die noodzaak onomstotelijk vaststaat.

Beheer Openbare Ruimte

Toen ik dit dossier op mij nam, dacht ik dat dit het makkelijke van de drie zou worden. Omdat we in de vorige periode definitief besloten hadden groen en onderhoud aan andere aanbieder(s) te gunnen, lagen er kansen om voor hetzelfde geld, kwalitatief hoogwaardiger groen en onderhoudsniveaus te realiseren en snel een einde te maken aan de aanloopproblemen met de afvalverwerking op basis van ‘Afval scheiden loont’. In de vorige periode hadden we bovendien de rioolheffing financieel gezond gemaakt.

Het verliep anders. Het beheer van het groen gaat verbeteren in de stadskern en in alle wijken. Daar zijn we erg blij mee. Dat de kans groot is dat in Gouda een expertisecentrum bodemdaling wordt gevestigd is eveneens heugelijk nieuws.

De overige onderdelen van dit dossier kennen veel hoofdbrekens. Van ongeschikte afvalbakken tot de beperkte kennis over bodemdaling, van de discipline om je vuil op de juiste dag aan te bieden tot ophaalproblemen, van achterblijvende rioolwerkzaamheden tot funderingsproblemen in de wijken waar wel aan het riool gewerkt gaat worden. Het blijft op dit dossier verre van rustig.

Toekomst

Ik hoop dat volgend jaar een begin gemaakt wordt met de vervanging van groene onderhoudsvrije bodembedekkers door planten die de biodiversiteit beter ondersteunen (net zoals in onze prachtige bermen). Ik hoop dat we in het najaar starten met het vervangen van de laadkleppen van de groencontainers en dat we uitsluitsel kunnen geven aan woningeigenaren die funderingsherstel niet direct uit eigen zak kunnen betalen. Maar vooral hoop ik dat we volgend jaar kunnen zeggen dat we als gemeente een heldere lijn hebben op dit terrein.

 

Egbert Jan Kuijlaars