Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 april 2019

Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP)

Op 3 april jl. heeft de gemeenteraad de bouwstenen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Hiermee is duidelijk hoe onderwijslocaties zich de komende 15 jaar binnen Gouda gaan ontwikkelen. De initiator van dit project is D66 Wethouder Thierry van Vugt.

In het IHP draait het om toekomstbestendigheid. Op het gebied van het milieu betekent dit dat het gaat om gezonde scholen met een goede luchtkwaliteit. Daarnaast betekent dit dat er bij renovatie en eventuele nieuwbouw zoveel mogelijk wordt ingezet op Nul op de Meter en goede groenvoorzieningen. Tenslotte is het toekomstbestendig omdat er wordt ingezet op clustering van scholen zodat mogelijke fluctuaties in leerlingenaantallen tussen de scholen binnen een cluster kunnen worden opgevangen. Het Goudse scholenaanbod kent veel verschillende identiteiten en door clustering van scholen op wijkniveau blijft een gevarieerd schoolaanbod betaalbaar omdat risico’s op leegstand of ondercapaciteit beperkt worden. En zelfs als er leegstand ontstaat zullen de schoolgebouwen met weinig aanpassing geschikt zijn voor andere doeleinden dan louter voor onderwijs.

Met het IHP wordt een bedrag van circa 130 miljoen gereserveerd voor de komende 15 jaar. De besteding hiervan vindt plaats aan de hand van uitvoeringsplannen waarin participatie van alle belanghebbenden, dus inclusief de (ouders van) leerlingen, buurtbewoners etc., centraal staat. In het najaar zal de gemeenteraad zich buigen over het eerste uitvoeringsplan voor de komende 5 jaar. Belangrijk in die eerste tranche is in ieder geval een goede locatiekeuze voor basisschool de Triangel in Bloemendaal. In de raad was veel aandacht voor deze specifieke school, omdat verplaatsing en hergebruik van de locatie flinke gevolgen zouden hebben voor de buurt. Wethouder Thierry van Vugt heeft aangegeven zich tot het uiterste in te spannen om een passende oplossing te vinden voor de situatie van deze buurtgerichte school en gelijktijdig rekening te houden met de belangen van andere scholen.

Dit IHP is de eerste mijlpaal in een proces waarin onderwijshuisvesting samenhangend wordt opgepakt. Renovatie of nieuwbouw van de ene school kan eenvoudigweg niet meer los worden gezien van de overige scholen. Deze grote stap voorwaarts bestaat dankzij de nauwe samenwerking tussen gemeente en schoolbesturen die intussen is bekrachtigd met de ondertekening van een gezamenlijke intentieverklaring.

Met vriendelijke groet,
Frank de Pont
D66 Gouda – Gemeenteraadslid
06 5477 1286