Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 oktober 2018

Raadsbreed werken; Samen maken we de stad!

Op 26 september 2018 heeft de Goudse gemeenteraad unaniem ingestemd met de startnotitie ‘Samen maken we de stad’. Dat twaalf fracties hiermee hun intentie uitspreken actief te willen inzetten op gezamenlijkheid, is uniek.


Namens D66 Gouda heeft Mieke Kars de afgelopen drie maanden een zeer actieve rol gehad in dit proces en bij het opstellen van de notitie.

Tijdens de presentatie op 19 september legt Mieke uit waarom en op welke manier de 12 fracties raadsbreed werken willen oppakken. In het coalitieakkoord Nieuwe Energie zijn vier onderwerpen benoemd voor raadsbreed werken, te weten Energietransitie, Klimaatadaptatie, Omgevingswet en Gouda 750 jaar. Op 27 september gaan vier werkgroepen aan de slag met deze onderwerpen. En daar zal de inwoner van Gouda ook wat van gaan merken. Zie besluitvormende raadsvergadering over raadsbreed werken

 

Wat is raadsbreed werken?

Raadsbreed werken betekent voor de Goudse raad dat alle fracties samenwerken aan het thema. Dit betekent dat de raadsleden in een veel eerder stadium worden betrokken. Door het vooraf bespreken van de verschillende standpunten, het delen van de expertise en het verwoorden van een breed gedragen voorstel komt er een breed gedragen besluitvorming.

 

Waarom willen we raadsbreed werken?

We willen als raad deze manier van samenwerken oppakken, omdat er zo meer betrokkenheid ontstaat bij het vraagstuk en een breder draagvlak voor de oplossing. Er ontstaat meer ruimte voor het democratische proces en voor het proces van de uiteindelijke besluitvorming.

Onze veranderende samenleving vraagt om transparantie. Dat vraagt van de overheid en dus ook van de Goudse gemeenteraad een andere manier van denken en doen. Met raadsbreed werken willen we in Gouda samen optrekken als college, raad en vooral met de stad.

 

Wat gaan we morgen anders doen?

Zo snel mogelijk worden er vier werkgroepen van raadsleden gevormd rondom de thema’s Energietransitie, Klimaatadaptatie, Omgevingswet en Gouda 750 jaar. De leden van de werkgroep stellen samen met de betrokken wethouder een verkenningsdocument op met daarin verwoord: vraagstuk, doel, beoogde resultaat, werkwijze, betrokkenen, tijdspad en beschikbare capaciteit en middelen. Tevens wordt in dit document aangegeven hoe de inwoners worden betrokken en wat de mate van participatie is. Dit document wordt ter besluitvorming in de raad besproken en vormt daarmee de opdracht aan het college voor de verdere uitvoering. Ook tijdens de uitvoering blijft de werkgroep betrokken.

We willen voor de vraagstukken die op ons af komen meer samen optrekken. De energie, inspiratie en ideeën van onze Gouwenaren willen we beter benutten.

Samen maken we de Stad!

Meer informatie vindt u in het raadsinformatiesysteem: https://www.gouda.nl/ris/ of neem contact op met Mieke Kars (Mieke.kars@gouda.nl).

Mieke Kars