Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 juni 2018

Coalitieakkoord besproken in gemeenteraad

Vanavond is het coalitieakkoord “Nieuwe energie – samenwerken en investeren voor Gouda” behandeld in de Goudse Gemeenteraad. De onderhandelaars van D66, CU, PvdA, CDA en GL bereikten op 1 juni jl. een akkoord over het vormen van een nieuw stadsbestuur. D66 toonde zich bij monde van fractievoorzitter Thierry van Vugt zeer tevreden over het akkoord. Lees hier de gehele reactie vanuit de D66-fractie op het coalitieakkoord.
Het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders zal op korte termijn de financiële doorvertaling van het akkoord, inclusief de nog door te rekenen effecten van de meicirculaire, naar de raad sturen. Het debat in de raad over die financiële kaders voor de meerjarenbegroting 2019 e.v. staat gepland voor 4 juli aanstaande.