Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 maart 2018

De Havensluis

Met de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in het vizier zijn er diverse politieke partijen die de Havensluis weer als thema opwerpen. PvdA, GoudaPositief, ChristenUnie, VVD, GroenLinks, SP, SGP en GBG tonen zich in hun verkiezingsprogramma allemaal -in meer of mindere mate- voorstander van heropening van de Havensluis.

D66 is kritisch over de heropening van de Havensluis. Natuurlijk zou het vanuit cultuurhistorische overwegingen en het belang van Gouda als waterstad, met een stevige verbinding met de Hollandse IJssel, prachtig zijn als de sluis opnieuw open zou gaan. Bijvoorbeeld ter gelegenheid van de viering van 750 jaar stadsrechten in 2022. Maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat heropening ook naar huidige inzichten wat D66 betreft nog altijd niet realistisch is.

De kosten van heropening van de Havensluis worden ingeschat op zo’n 10 miljoen euro. Dat is erg veel geld. D66 besteedt deze middelen komende bestuursperiode graag aan het toevoegen van oppervlakte groen en water aan onze stad. Daarmee wordt Gouda klimaatbestendiger gemaakt, een urgente opgave waar heropening van de Havensluis niet direct aan bijdraagt. En een klimaatbestendiger Gouda is hard nodig gezien, onder andere, de toenemende wateroverlast door hoosbuien en de zakkende bodem waar onze stad mee te maken heeft. D66 denkt dan bijvoorbeeld aan het realiseren van nieuw groen in de openbare ruimte op de locatie van de PWA-kazerne in het versteende Gouda Noord of op in de toekomst vrijvallende gronden door clustering van basisscholen. Of aan het realiseren van een extra waterverbindingen tussen de grachten in de Binnenstad en de singels.

Vanuit het perspectief van verbetering van de vaarrecreatie is het de vraag of de opening van de Havensluis de baten zal opleveren die de kosten (inclusief substantiële kosten voor onderhoud en beheer) legitimeren. De Haven en de doorgaande vaarroute richting Reeuwijkse Plassen zijn ook bereikbaar via de bestaande Mallegatsluis en de doorvaarbaarheid van de binnenstad wordt niet alleen beperkt door de Havensluis, maar bijvoorbeeld ook door de Hoornbrug tussen de Donkere sluis en de Visbanken. Ook na heropening van de sluis kunnen slechts lage sloepjes de stad helemaal doorvaren. Aan de provinciale ambities om recreatievaart van de Gouwe af te halen draagt dit dus ook maar beperkt bij. En dan hebben we het nog niet over het verkeerskundige ’open eindje’ dat de Veerstal er naar actuele geschiedkundige inzichten ook is.

Havensluis in 1875 (bron: Streekarchief Midden-Holland)

Wat D66 betreft investeren we die € 10 miljoen komende periode dus in ruimte voor meer groen en meer water om Gouda klimaatbestendiger, maar ook leefbaarder en gezonder te maken. In droge voeten voor onze stad en inwoners dus. We zijn niet tegen heropening van de Havensluis, maar de kosten en baten staan voor ons op dit moment niet in verhouding. Zeker als de heropening volledig met publieke middelen bekostigd moet worden, kunnen we dat bedrag vele malen beter en effectiever investeren in klimaatbestendigheid.

Thierry van Vugt
Lijsttrekker D66 Gouda