Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 november 2017

Werkbezoek Afvalwaterzuiveringsinstallatie Gouda

Op woensdag 15 november bracht D66 Gouda, vertegenwoordigd door Thierry van Vugt, Egbert Jan Kuijlaars, Evert Bobeldijk en Zouhair Saddiki, een bezoek aan de Goudse afvalzuiveringsinstallatie (AWZI), die het Hoogheemraadschap van Rijnland exploiteert bij Stolwijkersluis. Doel van het werkbezoek was om enerzijds meer te leren over het proces van afvalwaterzuivering en anderzijds meer inzicht te krijgen in de opgaven die klimaatverandering voor onze stad met zich meebrengt.

Tijdens het bezoek kwam aan bod wat deze opgaven met betrekking tot duurzaamheid, bodemdaling, klimaatadaptatie, wateropvang, vergroening en energietransitie inhouden. Rijnland is bijzonder geïnteresseerd in het aangaan van samenwerkingsverbanden met lokale en regionale organisaties zoals gemeente, provincie en maatschappelijke organisaties om stappen te kunnen zetten op het gebied van duurzaamheid. Rijnland wordt in het beoogde proces nogal eens geconfronteerd met de tegenstelling tussen de duurzaamheidsambities en het beschikbaar stellen van middelen om die ambities daadwerkelijk ten uitvoer te brengen.

Voor D66 Gouda is duurzaamheid een van de speerpunten in het nieuwe verkiezingsprogramma. Wij zien integrale samenwerking met verschillende partijen als noodzakelijk om thema’s als bodemdaling, duurzaamheid en klimaatadaptatie daadkrachtig aan te pakken. In de huidige zakencoalitie blijkt het moeilijk om een echt ambitieuze inzet op deze thema’s te realiseren.

Groen krijgt al langer veel aandacht van D66. De raad nam unaniem het initiatiefvoorstel van D66 voor een vergroeningsagenda aan. Een motie van D66 om de hoeveelheid groen in de stad toe te laten nemen, kreeg eveneens ruime steun. Inmiddels heeft dit geleid tot de nieuwe beleidsnota ‘Groen, Groener Gouda’, waarin dit ook wordt vastgelegd als dwingende norm bij planontwikkeling en tot het besluit een groenfonds in het leven te roepen.

De rondleiding over het AWZI- terrein werkte zeer verhelderend. Het werkbezoek maakte duidelijk voor welke uitdagingen de thema’s duurzaamheid, klimaat en groen ons stellen, zeker bezien in combinatie met de grote woningbouwopgave in onze regio. Rijnland is een belangrijke partner om vergroening en klimaatdoelen van Gouda samen met andere partijen verder te brengen. D66 Gouda wil haar aandeel daar graag in leveren.
Met dank aan Rijnland voor het interessante werkbezoek.