Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 november 2017

Bijdrage D66 algemene beschouwingen 6 november 2017

-behandeling programmabegroting 2018-2021, 2e begrotingswijziging 2017-

Voorzitter,

De bestuurlijke ambities voor aankomend verkiezingsjaar zijn groot. Daar is D66 uiteraard blij mee. Er is nog genoeg te doen in deze stad, volle kracht vooruit dus!

D66 focust deze Beschouwingen op het sociaal domein, groen, energietransitie en sport.

Voorzitter, eerst het sociaal domein.

D66 heeft zorg over de positie van de sociaal teams. Zij vormen de sleutel in de benodigde omslag in het sociaal domein: passendere en betere zorg, meer preventie en minder kosten. D66 is blij dat de uitvalsbasis voor de sociaal teams straks in alle wijken geregeld is. We hopen dat het buurtservicecentrum Noord ook ruimte biedt voor de plannen van wijkteam Plaswijck. Minstens even belangrijk als adequate huisvesting, is dat de sociaal teams goed toegerust zijn om de transformatie in de zorg ook echt werkelijkheid te maken. Alleen dan is Gouda effectief bezig om de dreigende, snelle leegloop van de 3D-reserve in komende jaren een halt toe te roepen.

Kan het college toezeggen dat haar Bestuursopdracht[1]over de tekorten in het sociaal domein ingaat op mogelijkheden tot kostenreductie door:

 1. met minder aanbieders te werken;
 2. simpeler in te kopen, via bijvoorbeeld populatiegebonden inkoop; en
 3. mogelijkheden om de diagnosestelling door sociaal teams te verbeteren. De hulpvraag van inwoners moet centraler staan en mensen moeten zorg op de juiste trede van de zorgladder aangeboden krijgen, niet per se de hoogste.

 Dan groen voorzitter.

Deze raad heeft in maart op initiatief van D66 gevraagd serieus werk te maken van groenherstel. De motie hierover kreeg raadsbreed steun, behalve de VVD natuurlijk. Het is absoluut te voorzien dat komend jaar meer geld naar groen moet. Het college onderschrijft dit in haar begroting, maar vergeet boter bij de vis te doen.

De begroting somt wél liefst 14 bouwprojecten op, exclusief Middenwillens en Westergouwe.[2] D66 onderschrijft de noodzaak van woningbouw, maar wij willen de urgentie van groen en open ruimte ook veel steviger teruglezen. We zijn blij met de ontwikkeling van beleidsnormen voor groen, maar van het concreet alloceren van ruimte voor groen ontbreekt na acht maanden geduld nog ieder spoor. Het gemis aan een ruimtelijk-economische visie blijft eveneens hardnekkig: waar willen we verdichten, en waar vooral ook niet? Wat D66 betreft wordt de sociale woningbouw op de Gunning mavo-locatie wat hoger, en transformeert de Jan Ligthartlocatie in de kern van het relatief versteende Korte Akkeren tot groen. D66 verneemt graag een reactie hierop, inclusief een duiding van wat het college nu concreet gaat doen om op korte termijn resultaten te boeken met groenherstel.

Overigens is groen en open ruimte volgens de Gezondheidsraad aantoonbaar beter voor het welbevinden en de psychische gesteldheid van inwoners. Ook dit drukt dus de gemeentelijke zorgkosten.

Voorzitter,

D66 staat voor bestuurlijke transparantie. Goede begrotingsindicatoren zijn hiervoor van wezenlijk belang. Daar hebben wij ons eerder al voor ingespannen. Ik zal een amendement indienen voor het toevoegen van een groenherstel-indicator aan de begroting.

Groen idee, doe er iets mee! Een sympathieke campagne, die bewustwording bij inwoners, bedrijven en gemeente aanjaagt dat er meer moet gebeuren. De komende tijd zal dit vooral ook over energietransitie gaan verwacht D66. Het Regeerakkoord stelt structureel € 1,4 miljard ter beschikking aan mede-overheden, onder andere voor programmatische inzet rond energie en klimaat. D66 wil dat de regio Midden-Holland met private partners een concrete afspraak maakt om deze middelen aan te wenden voor een SMART, prestatiegerichte follow-up van onze regionale energiestrategie. Daarbij moet ook gekeken worden naar benutting van het provinciaal Energiefonds. Kan het college dit toezeggen? Kansen liggen er ook bij de inrichting van ons nieuwe ecopark,door in samenwerking met bijvoorbeeld DPG en Gouda Refractories, ruimte te bieden aan lokale energieopwekking.

Voorzitter, dan de sporthal.

De raad wordt gevraagd om een krediet van ruim 8 ton en een jaarlijkse exploitatiebijdrage van €66.000,- ter beschikking te stellen voor een tijdelijke sporthal op de Tobbelocatie. Nut en noodzaak van deze hal werd pas onderbouwd in reactie op vragen van mijn fractie. D66 had graag gezien dat zorgvuldiger aandacht aan een dergelijke investering was besteed in de onlangs in deze raad behandelde sportnota. We nemen aan dat er niet nóg een rekening volgt via de nieuwe Dienstverleningsovereenkomst met Sport.Gouda.

Voorzitter, afrondend: met voorgaande kanttekeningen kijkt D66 positief naar 2018. 2018 wordt voor ons het jaar van:

 • de start van de langverwachte herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied, en ruimte voor fietsen daarbinnen;
 • Supinfo, onze nieuwe troef om de aantrekkingskracht van Gouda op bedrijvigheid en jongeren te vergroten;
 • de transformatie van Weeshuis en Gouwekerk;
 • de verhuizing van De Ark, en hopelijk ook passende nieuwe huisvesting voor de Casimirschool;
 • gelijke kansen voor alle peuters op voorschoolse opvang;
 • een groeiend en dus bloeiend Gouda: Middenwillens wordt afgerond, Westergouwe II gaat van start;
 • verduurzaming: van maatschappelijk vastgoed, via zonnepanelen op sportaccommodaties en door de start van Afval Scheiden Loont;
 • de Cheese Experience, die zorgt dat onze ondernemers nog meer dan € 33,- per bezoeker verdienen;
 • de start van de pilot Preventie Interventie Team, die moet voorkomen dat Goudse jongeren op het foute pad geraken[3];
 • intensievere inzet van politie en handhaving, onder andere ter voorkoming van woninginbraken; en – last but not least:
 • het jaar van reductie van onze woonlasten: de OZB-aanslag van onze woningen daalt gemiddeld met 19,2% en we gaan minder betalen voor onze vaste afvalstoffenheffing.

Wederom een krachtig jaar dus!

[1] P. 17 Halfjaarrapportage monitor SD.

[2] 1) Roerdompstraat; 2) Bockenbergstraat; 3) Georgina Sanderstoren; 4) Bunderhof II; 5) Houtstaete; 6) Koningshof; 7) Gunning mavolocatie; 8) Jan Ligthartlocatie; 9) Gedenklaan; 10) De Rijkestraat; 11) Bernadottelaan/Goedhartsingel; 12) Zuidelijk Stempel oost; 13) Spoorzone Noord; 14) Drie Nootenboomen.

[3] p. 27: 2,24% jongeren met delict voor rechter (vs. 1,45% landelijk); verzuim 58,54 per 1000 leerplichtige jongeren (vs. 26,88 landelijk); p. 50: 4,6 harde kernjongeren per 10.000 inwoners (vs. 1,3 landelijk).