Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 januari 2017

Holland Outlet Mall: Fata Morgana of nachtmerrie?

De Holland Outlet Mall (HOM) in Zoetermeer houdt de gemoederen aardig bezig. Ook in Gouda. Zoetermeer is voornemens om 31.000 m2 outletcentrum te bouwen. Deels komt het beoogde nieuwe regionale winkelwalhalla in de plaats van het bestaande Woonhart, maar een groot deel betreft uitbreiding van winkeloppervlakte.

D66 Gouda vindt de voorgenomen outletplannen te grootschalig. Diverse gemeenten in Zuid-Holland, waaronder Gouda en Zoetermeer staan in de landelijke top20 van leegstandscijfers. Minister Kamp van Economische Zaken (VVD) vindt gezien het overaanbod van winkelruimte een volumereductie van 20% noodzakelijk. Daarover zijn ook afspraken gemaakt met de provincies (en diverse gemeenten, waaronder Gouda), in RetailDeals. In dat licht is de beoogde uitbreiding van winkeloppervlakte in Zoetermeer, zeker ook bezien in combinatie met de plannen voor een Mall of the Netherlands in Leidschendam (ad. 116.000m2), absoluut onwenselijk.

Op initiatief van D66 Gouda is eind vorig jaar in de Goudse raad een motie aangenomen die haar afkeuring over het huidige plan voor de Holland Outlet Mall uitspreekt en de bestuurders in Zoetermeer en de provincie oproept af te zien van de HOM. Die motie kon op breed politiek draagvlak rekenen. Alleen de VVD en GoudaPositief stemden tegen. De Goudse ondernemers zijn ook tegen de plannen, en hebben hierover via Gouda Onderneemt! stelling genomen. D66 Gouda houdt aandacht voor de HOM en blijft in dit kader onder andere de collega-fracties in Zoetermeer en de Zuid-Hollandse Staten opzoeken.

Zoals het er nu naar uit ziet, gaat de gemeenteraad van Zoetermeer geen stokje voor de plannen steken. De raad zal zich vermoedelijk beperken tot het formuleren van enkele randvoorwaarden, maar de verwachting is dat de raad voor stemt. Ook bij de D66 fractie lijkt de lokale afweging -hoewel er twijfel is of de HOM ‘de prins op het witte paard’ of ‘het paard van Troje’ is – in Zoetermeer positief uit te pakken. De fractie stelt wel strikte randvoorwaarden. D66 Gouda vindt de HOM een Fata Morgana of een nachtmerrie. We willen dan ook graag dat de provincie haar ruimtelijk-economische regierol pakt, en dringen daar ook op aan in onze contacten met de Statenfractie van D66.

Minister Kamp en gedeputeerde Bom ondertekenen RetailDeal Zuid-Holland

Naar oordeel van D66 Gouda is het vrijwel onmogelijk dat de provincie de ontwikkeling van de HOM (en de Mall of the Netherlands) op basis van de huidige plannen en omvang door laat gaan. Tenminste als de provincie haar eigen beleid naleeft. In de RetailDeal die gedeputeerde Bom (CDA) in oktober namens de provincie met het Rijk heeft afgesloten staat bijvoorbeeld duidelijk verankerd dat de provincie haar bijdrage moet leveren in het terugdringen van het aantal winkelmeters en nieuwe winkelmeters moet voorkomen. Die rol heeft de gedeputeerde eerder met verve gepakt, door te verzekeren dat de sportketen Decathlon zich in de Haagse binnenstad vestigde en niet op een nieuwe locatie buiten het centrum. Zuid-Holland streeft bovendien krachtens de RetailDeal-tekst naar compactere kernwinkelgebieden en vitale binnensteden en naar bundeling en clustering van detailhandel in bestaande centra. D66 Gouda is blij met de rol die de provincie voor zich ziet weggelegd in het afstemmen van regionale initiatieven en het stimuleren van samenwerking daaromtrent, ook over gemeentegrenzen heen. We hopen evenwel dat de provincie die rol rond de HOM proactief pakt en daarbij niet afwacht tot zij in lijn met vigerende ruimtelijke procedures ook formeel in positie komt. Mede gezien de vorderende besluitvorming in Zoetermeer, en de kosten die de gemeente al maakt in de planontwikkeling, is het onwenselijk als de HOM pas in later stadium zou worden teruggefloten. Naar ons oordeel zou het overigens goed zijn als de provincie erop stuurt dat het oordeel van de onafhankelijke detailhandelscommissie, die speciaal in het leven is geroepen om retailplannen te toetsen, wordt afgewacht voor de gemeente Zoetermeer tot besluitvorming over gaat.

Gouda staat overigens niet alleen in haar zorgen over de Holland Outlet Mall. Ook vanuit regio’s als Leiden / Holland Rijnland en Zuid-Holland Zuid zijn bezwaren tegen de plannen kenbaar gemaakt. En ook in Zoetermeer zelf is veel weerstand. Landelijk zijn outlets overigens een ‘hot topic’. De Staten van Drenthe floten in december een mogelijke nieuwe outlet in Assen terug.

We hopen dan ook van harte dat de verantwoordelijk gedeputeerde haar eigen beleid uitvoert, en het oordeel van haar CDA partijgenoten in bijvoorbeeld Gouda en Waddinxveen, en naar verwachting ook in Zoetermeer zelf, volgt, door het voorgestelde plan een halt toe te roepen. Een winkeloppervlakte uitbreiding kan onze regio/provincie gewoonweg niet hebben. En de ene uitbreiding (Leidschendam) roept blijkens de gehanteerde argumenten in Zoetermeer de andere (HOM) ook op. De provincie moet wat D66 Gouda betreft een eind maken aan een dergelijke intergemeentelijke ‘race to the bottom’.

HOM poster in Binnenstad Zoetermeer

D66 Gouda heeft rond de HOM vroegtijdig verbinding gelegd met de D66 Statenfractie. Komende tijd zullen we zorgen dat het dossier daar onder de aandacht blijft, en ons inhoudelijk standpunt in deze uitdragen. Daarmee stellen we alles in het werk om te bewerkstelligen dat de zeven D66-statenleden zich, in lijn met het eigen provinciaal beleid en in het belang van de bredere regio rond Zoetermeer en zelfs de provincie als geheel, tegen de HOM uit te spreken. Het ligt gezien de lokale standpunten van de raadsfracties in Zoetermeer en Gouda in de reden dat ook de CDA (7 zetels)  en SP (5 zetels) fracties tegen uitbreiding van winkeloppervlakte in Zuid-Holland zijn, zoals de HOM. Ook van de laatste coalitiefractie, de VVD (10 zetels), zou kunnen worden verwacht dat zij het gevoerde retailbeleid van partijgenoot minister Kamp steunen. Ook bij de oppositie in Provinciale Staten zou voldoende steun tegen de HOM te vinden moeten zijn. In Gouda stemden ook PvdA, CU, SGP, GL en PvdD tegen de HOM. In Provinciale Staten zijn zij samen ook nog eens goed voor 16 zetels. Potentieel te over dus om een meerderheid van de 55 statenzetels te zekeren. ook in Gouda zullen we ons inzetten om de lobby richting partijgenoten in de Provinciale Staten te starten of verstevigen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Elma de Ronde,

Woordvoerder economie

 

Eerdere berichten over dit onderwerp:

Raad Gouda in grote meerderheid tegen outletplannen Zoetermeer

Motie D66 Gouda Holland Outlet Mall

Zorgen over toevoeging grootschalige kantoor- en winkelruimte Zoetermeer