Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 februari 2015

Vraag en antwoord herbestemming PWA

Enkele specifieke elementen / vraag & antwoord:
Hoe zit het met de financiering van het islamitisch centrum?
Er is en wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de herkomst van de middelen die de initiatiefnemers voor het islamitisch centrum bij elkaar hebben gebracht. Uit forensisch onderzoek blijken geen belemmeringen. Er komt nog een bibob toets en een notariële toets conform de wet witwassen en financiering terrorisme. Daarmee worden meerdere waarborgen gecreëerd om de afkomst van het geld te toetsen.

Is het proces rond het plan democratisch verlopen?
De raad heeft eind 2014 advies (‘wensen en bedenkingen’) gegeven over de herbestemming van de PWA kazerne. Dat leverde een zeer gemêleerd beeld op. Veel mitsen en maren, verschillen in wensen en scenario’s over de te huisvesten partijen. Hierop voortbouwend is door het college ingezet op een gezamenlijke constructie voor school, zorginstelling en islamitisch centrum. Dat past goed in het beeld van de raadsbehandeling destijds. De motie die met een kleine meerderheid (18/17) is aangenomen om De Ark en Gemiva in de PWA te huisvesten wordt de facto uitgevoerd. De school en de zorginstelling komen conform het nieuwe plan in de PWA, maar wel gezamenlijk met het islamitisch centrum. In maart heeft de raad wederom advies kunnen geven en haar oordeel over de benodigde publieke middelen kunnen geven.

Waarom koopt de gemeente een deel van de kazerne?
Als het plan doorgaat dan zal het islamitisch centrum circa 60% van de PWA kazerne aankopen. De gemeente wordt eigenaar van de andere ca. 40%. De gemeente is wettelijk verplicht voor de huisvesting van scholen zorg te dragen, waaronder De Ark. Voor Gemiva geldt dit niet. Gemiva zal een kostendekkende huur betalen voor het door hen af te nemen deel van de kazerne. Hoewel het geen overheidstaak is om Gemiva te huisvesten, vindt D66 Gouda de aankoop van vastgoed voor deze partij wegende alle belangen en de meerwaarde van de gehele constructie voor Gouda acceptabel. De combinatie van drie partijen biedt unieke kansen om zowel aan de huisvestingsplicht voor De Ark te voldoen, in combinatie nota bene met de functies van Gemiva; als ook ruimte te geven aan de al jaren gekoesterde wens van de islamitische gemeenschap om een islamitisch centrum te creëren. De drie partijen zien kansen voor samenwerking. Tot slot herbestemmen we een bestaand karakteristiek pand in plaats van nieuwbouw te creëren. Dat is duurzamer, zorgt voor maatschappelijk benutting van bestaande panden en voorkomt verloedering in de buurt.

Waarom stemt u in met grondaankoop voor Gemiva?
Dat is kosten baten technisch acceptabel in onze optiek om deze unieke constructie voor onze stad mogelijk te maken. Liefst zou ik Gemiva zelf zien aankopen ter voorkoming vastgoedaankoop door gemeente. Met langjarige kostendekkende huur is het voor gemeente kostenneutrale transactie en voldoende langjarig geborgd.

Zijn er geen veiligheidsrisico’s rond een nieuwe moskee?
Er is geen concrete aanleiding dit te veronderstellen. Zowel door de burgemeester (portefeuillehouder veiligheid binnen gemeente), als het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn vragen beantwoord over het plan. Hieruit komen geen risico’s naar voren. Meer algemeen is D66 van mening dat veiligheidsrisico’s en radicalisering in de bestaande context met drie moskeeën evenmin uit te sluiten is. Gouwenaren moeten naar oordeel van D66 bovendien ruimte voor zelfontplooiing krijgen. Mensen beknotten in hun vrijheden werkt contraproductief en vergroot ons inziens juist veiligheidsrisico’s.
Hoe wordt omgegaan met overlast voor de omwonenden?
Bij de invulling van het plan is rekening gehouden met de omwonenden. Zo komen er geen gebedsoproepen. Er is voorzien in verkeersmaatregelen en een verkenning gedaan naar de effecten op de waarde van huizen. Daaruit blijken geen belemmeringen voor het inpassen van de drie functies binnen de kazerne. Dit past ook binnen het huidige bestemmingsplan. D66 heeft meermaals gepleit voor een bewonersplatform, waar de nadere inpasbaarheid in de buurt in overleg met gemeente, betrokken partijen en omwonenden verder moeten worden bezien. Komende tijd zal indien het plan doorgang vindt nader gesproken moeten worden met omwonenden, betrokken partijen en de gemeente over een optimale inpassing in de wijk.. Dit kan tot extra maatregelen leiden.

Waarom abc ipv vrije markt?
D66 vindt een ABC-constructie gelegitimeerd vanuit de gedachte dat de gemeente enerzijds op die wijze actief ontwikkelingen in onze stad mogelijk maakt en anderzijds via het toepassen van deze bijzondere constructie vier doelen ineens kan realiseren:

  1. langdurig leegstaand karakteristiek pand voorkomen door herbestemming (dit is ook duurzamer dan nieuwbouw van drie partijen);
  2. volledig maatschappelijk invullen van de kazerne. Dit past bij het karakter van het pand en bij het vigerende bestemmingsplan;
  3. voldoen aan de onderwijshuisvestingsplicht voor De Ark. Dit na jarenlange zoektocht naar een adequaat onderkomen. De synergie die het plan biedt met Gemiva heeft bovendien inhoudelijke meerwaarde en brede steun in de raad en van partijen. We kunnen tegen (relatief) lage kosten veel meerwaarde voor De Ark realiseren;
  4. accomoderen wens islamitische gemeenschap om een islamitisch centrum te beginnen, waarmee ook de overlast door te kleine moskeeën in Gouda kan worden opgelost en meer ruimte voor emancipatie ontstaat.

D66 is toch voor scheiding van kern en staat?
Ja. De scheiding van kerk en staat is strikt. We gaan niet over het aantal kerken of moskeeën in Gouda. We ondersteunen bij het oplossen van een maatschappelijke wens, die al jaren speelt in de Goudse gemeenschap. Tevens doen we iets aan de overlast door de huidige te kleine moskeeën. Er komt ook meer ruimte voor vrouwen voor ontwikkeling en zelfontplooiing. De gemeente financiert de moskee niet.

Waarom geen andere locatie?
Het plan past in bestemmingsplan en is conform onderzoeken en studies inpasbaar in de wijk. Betrokken partijen willen in de PWA gevestigd worden. Een andere locatie ligt ook niet voor voor besluitvorming.
Waarom duldt u een muur tussen vrouwen en mannen c.q. het islamitisch centrum en De Ark/Gemiva?
Er komt in het plan een afscheiding tussen het speelterrein van De Ark/Gemiva en de parkeerplaats van het islamitisch centrum. Dit wordt gedaan op verzoek van De Ark/Gemiva, teneinde hun pupillen een prikkelvrije omgeving te bieden.
Het islamitisch centrum bevat een scheiding in ingangen en gebedsruimtes voor mannen en vrouwen. D66 staat voor een vrije samenleving op basis van gelijkwaardigheid. Het is evenwel een feit van algemene bekendheid dat in de islamitische wereld een scheiding bestaat in gebedshuizen. We hechten sterk aan het feit dat het islamitisch centrum juist ruimte gaat bieden aan vrouwen. Ruimte die er in de huidige situatie geheel niet is. Dit draagt, mede gezien de onderwijs/educatieruimten bij aan de emancipatie van vrouwen uit de islamitische gemeenschap.