Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 27 december 2009

Progammabegroting Gouda 2010-2013: D66 reactie

Gesproken tekst is geldig.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Bijdrage D66 voor het debat over de programmabegroting 2010 -2013

Woensdag 12 en donderdag 13 november 2009

Voorzitter,

Onze laatste programmabegroting van deze raadsperiode in een onzekere tijd met een onduidelijke toekomst. We zijn met zijn allen het bestuur van de heroverweging geworden. Noodgedwongen door de economische crisis is een aantal projecten neerwaarts bijgesteld of worden uitgesteld, lastige keuzes die niet altijd tot instemming hebben geleid bij onze fractie, zoals de Spoorzone.

D66 steunt wel van harte de inzet op onderwijs, werk en inkomen en ons integraal veiligheidsbeleid. De crisis raakt immers de mensen in de stad dus de inzet op voorkomen voortijdig schoolverlaten en langdurige jeugdwerkloosheid, en de ambitie om voor iedere Goudse burger een baan, een opleiding of een maatschappelijke activiteit te realiseren heeft onze steun, met de kanttekening dat D66 in eerste instantie uitgaat van de zelfredzaamheid van burgers. Mocht dat door omstandigheden niet mogelijk zijn, biedt de overheid een vangnet. D66 is dan ook blij met de toezegging van het college om voor de schuldhulpverlening een extra inspanning te plegen.

Voor deze ambities is het noodzakelijk dat de werkgelegenheid op peil blijft en nog liever groeit; tevens hebben we een goed ondernemersklimaat nodig met een levendige en aantrekkelijke binnenstad. D66 wil daarom aan het college verzoeken samen met de ontwikkelingsmaatschappij binnenstad te onderzoeken of het mogelijk is een bedrijfsverzamelgebouw in te richten met flexibele huurcontracten met als doel kennis en innovatie te versterken in Gouda. Twee vliegen in een klap voor het college, zowel jong talent stimuleren, en het doel ‘versterken van het academische klimaat’ wordt op de valreep ook nog even gehaald.

Een hardnekkig probleem blijft de overlast van veelal jongeren en verloedering in de woonomgeving. Daarom is het goed dat we nog in deze raadsperiode het nieuwe integrale veiligheidsplan vaststellen. Wat D66 betreft met veel aandacht voor de jeugd van 10 – 18 jaar en blijvend zichtbaar blauw op straat. En ik besef dat het laatste meer een oproep aan het landelijke dan het lokale bestuur is, maar wel wezenlijk voor de leefbaarheid in de stad.

Ook de ‘meldingsmoeheid’ van Gouwenaren baart ons zorgen, het lijkt ons raadzaam zowel naar de politie als naar ons eigen meldpunt openbaar gebied te blijven zorgen voor een laagdrempelige toegankelijke organisatie met een goede registratie.

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota benadrukte D66 ook de kansen van Gouda wat betreft het groen in en om Gouda, Gouda cultureel en Gouda sociaal.

Groen

De landschappelijke invulling van de Oostpolder is een kans, en ook een heroriëntatie op het Groenhovenpark kan een dergelijke kans zijn. Want laten we vaststellen dat het Groenhovenpark niet in tiptop conditie verkeert, het opgeknapte voetbalveld wordt niet optimaal gebruikt, van de beeldende kunst druipt de zieligheid af en de speeltoestellen zijn ontmanteld. Binnenkort mag de Raad spreken over een versoberde versie van het zwembad zonder thermen. D66 verzoekt het college antwoord te geven op de vraag: is het een kans en een meerwaarde om het zwembad te betrekken bij de heroriëntatie van het park, of ziet het college dat juist als een probleem en waarom dan?

Cultuurhistorisch Gouda

D66 is verheugd dat de holle kies Bolwerk een kroon gaat worden in de binnenstad en we duimen dat het hotel er ook komt. Dat zou een opsteker zijn voor de levendigheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad en een oppepper voor activiteiten op de zondag, want het is leuk dat de VVV op zondag open is, maar ik neem aan dat het college voor de zondag een hogere ambitie had.

Onze fractie is door de berichtgeving in het AD over de kwartieren in verwarring gebracht. Heeft D66 het goed begrepen dat het cultureel- en havenkwartier niet langer bestaat? En betekent dat feitelijk het einde van het cultureel- en havenkwartier? Dat zouden wij betreuren en ik ga er vanuit dat wij over de eventuele ontmanteling van het cultureel- en havenkwartier nog geïnformeerd worden, en dat geldt ook voor de huisvesting voor kunstpuntgouda. Wij vinden dat hierover duidelijkheid moet zijn voor het kerstreces.

Sociaal

Er is deze raadsperiode veel geïnvesteerd in de sociale samenhang. Terecht, maar soms wat ongelukkig in de uitvoering, zoals Gouda Ontmoet. De nieuwe Raad zal politieke keuzes moeten maken, maar voor ons staat voorop dat de zwakste schouders er niet onder mogen leiden. Een eerste lastige keuze zal de niet gehaalde taakstelling buurtservicecentra zijn, die komt in de nieuwe periode als een boemerang bij ons terug.

Zorgelijk is ook de uitputting van het budget voor wijkontwikkeling in 2011. Kan het college aangeven of de aansluiting bij het grote steden beleid een financiële kans is om door te kunnen gaan met de wijkontwikkeling, vooral in Gouda-Oost?

Financiën

Het weerstandsvermogen, tja daar zijn we weer met hetzelfde refrein maar wel een serieuze, we doen aan risicobeheer, maar tegelijkertijd zegt het college:

de boekhouding regelen we tot 2011, want daarna wordt het koffiedik kijken en dat bewaren we voor het nieuwe college. Maar we bespreken vandaag toch de meerjarenbegroting? En regelmatig wijst het college ons op de continuïteit van beleid. Bovendien heeft de Raad het budgetrecht en niet het college of de politieke onderhandelaars. We kunnen 2 kanten op. Fijn dat het college niet over zijn graf heen regeert of slecht dat dit college niet is voorbereid op de slechte tijden. We hebben een verstandig college, dus de ambtenaren zijn natuurlijk allang bezig met slechtnieuws scenario’s. Ik begrijp echt niet waarom de Raad terzijde wordt geschoven, en de politieke partijen in maart een bezuinigingslijstje aangereikt krijgen.

Wat D66 betreft is de koninklijke weg:

In januari krijgt de Raad een overzicht aangeboden met bezuinigingsmogelijkheden van 5 – 20% per programma. Uitgangspunt blijft volgens ons daarbij dat de kwaliteit van dienstverlening op hetzelfde niveau blijft met een kleiner maar kundig apparaat. Ook zijn we heel benieuwd welke politieke taboes er zijn volgens het college. Hebben we het dan over uitstel Westergouwe, zwembad of verhoging van de OZB?

D66 wil overigens de organisatie een compliment geven dat ondanks Optima Forma en de nasleep daarvan, en nu weer de taakstelling van 3,5 miljoen de inzet van de ambtenaren optimaal blijft.

Voor het jaar 2010 en daarna vindt D66 het belangrijk dat burgers en het maatschappelijke middenveld betrokken worden bij de bezuinigingsopgave, laten we het aandurven om met ze in gesprek te gaan over alternatieve maatregelen.

Tot slot wens ik iedereen een goede campagne en betere economische tijden.